Bezpieczna i opłacalna gospodarka lekowa w szpitalu, w świetle wyników kontroli NIK, wytycznych akredytacyjnych i rozwiązań z zakresu opieki farmaceutycznej.

Właściwa organizacja procesu zaopatrzenia i dystrybucji leków, jest podstawą bezpieczeństwa pacjentów. Dzięki wdrożeniu zasad farmakoekonomiki i opieki farmaceutycznej leczenie może być bardziej skuteczne, bezpieczniejsze i tańsze. Fakt ten potwierdzają wytyczne akredytacyjne oraz wyniki kontroli NIK w zakresie funkcjonowania aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej. Odbiorcą szkolenia jest personel odpowiedzialny za zarządzanie gospodarką lekową i dystrybucję leków w szpitalach min: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki naczelne, oddziałowe, koordynatorzy. Dzięki szkoleniu, słuchacze nabywają umiejętności identyfikacji najczęstszych problemów farmakoterapii i dystrybucji leków w szpitalach, znają propozycje działań profilaktycznych i naprawczych. Celem szkolenia jest zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności leczenia poprzez zmniejszenie ryzyka zdarzeń niepożądanych.

Rola wczesnego wsparcia żywieniowego w leczeniu i profilaktyce. Wpływ niedożywienia na powodzenie i koszt procesu terapeutycznego.

Analiza wpływu niedożywienia na powodzenie procesu terapeutycznego wybranych grup pacjentów jest kluczem w ocenie skuteczności leczenia. Szanse jakie daje wczesne wykrycie niedożywiana, pozwala na skuteczne wsparcie żywieniowe w geriatrii, onkologii, leczeniu ran przewlekłych, a także żywieniowej profilaktyce przedoperacyjnej – w oparciu o wytyczne ESPEN i POLSPEN. Odbiorcą szkolenia jest personel odpowiedzialny za organizację żywienia szpitalnego, lekarze, farmaceuci, dietetycy, personel pielęgniarski, koordynatorzy. Dzięki kontroli stanu odżywienia pacjentów, a w razie potrzeby również wczesnej interwencji żywieniowej, maleje liczba powikłań oraz koszty leczenia, przy jednoczesnym wzroście powodzenia procesu terapeutycznego.

Agresja w Ochronie Zdrowia – profilaktyka, aspekty prawne, przeciwdziałanie.

Zjawisko agresji wobec pracowników Ochrony Zdrowia staje się coraz bardziej istotnym problemem społecznym. Wiele naszych koleżanek i kolegów pracujących bezpośrednio z pacjentem obawia się o swoje bezpieczeństwo i nie wie w jaki sposób zapobiegać i postępować w sytuacji już istniejącego zagrożenia, co stwarza poczucie stresu i sprzyja wypaleniu zawodowemu. Obawy pojawiają się również w kwestii prawnej odpowiedzialności personelu oraz podmiotu leczniczego, w sytuacji konieczności użycia obrony fizycznej. Jedynym rozwiązaniem, zwiększającym poczucie pewności i bezpieczeństwa są specjalistyczne szkolenia, które w wielu krajach, podobnie jak szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, resuscytacji, czy profilaktyki zakażeń szpitalnych są obowiązkowe. Nasza propozycja dotyczy kompleksowego szkolenia personelu „białego”, jak i kadry zarządzającej bezpieczeństwem i organizacją pracy placówki. Szkolenie obejmuje zagadnienia profilaktyki i przeciwdziałania agresji oraz aspekty dotyczące podstaw i konsekwencji prawnych tych działań. Dzięki świadomej profilaktyce i cyklicznym szkoleniom personel pracujący bezpośrednio z pacjentem jest w mniejszym stopniu narażony na konsekwencje zachowań agresywnych. Kompetencje komunikacyjne, prawna świadomość oraz umiejętności praktyczne są w przypadku zdarzeń związanych z agresją podstawą poczucia bezpieczeństwa pracowników Ochrony Zdrowia, jak również pacjentów uczestniczących w tych zdarzeniach.

Skuteczna komunikacja w budowaniu poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji pacjentów placówek ochrony zdrowia. Czyli jak budować dobre i trwałe relacje.

Podstawą satysfakcji i zadowolenia w relacji pacjent – pracownik Ochrony Zdrowia jest skuteczna komunikacja. W trakcie szkolenia analizujemy najczęstsze błędy komunikacyjne, które istotnie wpływają na zadowolenie pacjenta i sprzyjają frustracji personelu. Niekiedy, poprzez brak porozumienia, to my sami tworzymy „trudnych pacjentów”. W oparciu o metodę case study dążymy do identyfikacji czynników wpływających na poziom zadowolenia i  satysfakcję pacjentów w wybranych obszarach komunikacji: relacje interpersonalne z  pacjentami, kanały komunikacji zewnętrznej (telefon, internet), przyjazna organizacja miejsca pracy, skuteczne badanie jakości i satysfakcji, lokalna pozycja społeczna i  współpraca z innymi placówkami. Razem z słuchaczami wyznaczamy propozycje działań wzmacniających pozytywny wizerunek placówki i personelu, a także poprawiających komfort pracy z pacjentem. Odbiorcą szkolenia jest personel pracujący bezpośrednio z pacjentem min: lekarze, personel pielęgniarski, dietetycy, fizjoterapeuci, koordynatorzy, pracownicy rejestracji. Dzięki właściwej komunikacji rośnie poziom satysfakcji zarówno pacjentów, jak i  personelu, przy jednoczesnym budowaniu pozytywnego wizerunku placówki ochrony zdrowia, jako miejsca przyjaznego i wartego polecenia.

Profilaktyka i przeciwdziałanie zjawisku zespołu wypalenia zawodowego wśród pracowników Ochrony Zdrowia.

Zespół wypalenia zawodowego jest zdecydowanie negatywnym czynnikiem, sprzyjającym depresji, zmniejszającym satysfakcję z wykonywanej pracy i jej wydajność. To zjawisko niebezpieczne dla pracownika, przykre dla pacjentów i niekorzystne dla pracodawcy. Narażenie na wypalenie zawodowe wśród pracowników Ochrony Zdrowia jest bardzo duże, a  do powodzenia z w walce z tym zjawiskiem konieczna jest jego wczesna identyfikacja i  profilaktyka. Odbiorcą szkolenia jest kadra zarządzająca, oraz personel min: lekarze, personel pielęgniarski, ratownicy medyczni, dietetycy, fizjoterapeuci, koordynatorzy, pracownicy rejestracji. Dzięki wiedzy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu, z zespołem wypalenia zawodowego można sobie skutecznie poradzić.

Profilaktyka i przeciwdziałanie wobec mobbingu w ochronie zdrowia.

Mobbing jest szeroko definiowanym zjawiskiem, które objawiając się w bardzo różnorodny sposób obniża komfort i wydajność pracy. Zdarza się, że ani ofiara mobbingu, ani osoba dopuszczająca się tej formy przemocy, nie zdają sobie sprawy z tego, że są podmiotem problemu. Zjawisko to często nie jest właściwie identyfikowane, a co za tym idzie nie są prowadzone właściwe działania profilaktyczne i naprawcze. Dzięki świadomości i umiejętności przeciwdziałania mobingowi, wszystkim może pracować się lepiej. Odbiorcą szkolenia jest kadra zarządzająca oraz personel min: lekarze, personel pielęgniarski, ratownicy medyczni, dietetycy, fizjoterapeuci, koordynatorzy, pracownicy rejestracji.